Határozatok tára

Közgyűlési határozatok
2015: 1/2015.2/2015.3/2015.4/2015.5/2015.6/2015.7/2015.8/2015.9/2015.10/2015.11/2015.12/2015.13/2015.14/2015.
2016: 1/2016.2/2016.3/2016.4/2016.5/2016.

Elnökségi határozatok: 1/2015.2/2015.3/2015.4/2015.5/2015.6/2015.7/2015.8/2015.

Közgyűlési határozatok

1/2015. (IV. 11.) közgyűlési határozat

 1. § Az elnökség pénzügyi terve, beszámolója és helyzetértékelése az egyesület tagsága szerint megfelelő.
 2. § Az új tagok felvételét és a támogatók szerzését a közgyűlés kívánatosnak tartja.
 3. § A közgyűlés megerősíti az elnökség 1/2015. (III. 13.) és 7/2015. (III. 22.) határozatát.
 4. § Az elnökség 1/2015. (III. 13.) határozatának 3. §-ában foglaltakat teljesítettnek kell tekinteni.

2/2015. (IV. 11.) közgyűlési határozat

 1. § A közgyűlés megerősíti az elnökség 3/2015. (III. 13.) határozatát.

3/2015. (IV. 11.) közgyűlési határozat

 1. § A közgyűlés megerősíti az elnökség 4/2015. (III. 13.), 5/2015. (III. 13.) és 6/2015. (III. 13.) határozatát.
 2. § A közgyűlés kéri a főszerkesztőt és a művészeti vezetőt, hogy együttműködve az egyesületet jól képviselő, színvonalas webes megjelenést hozzon létre.
 3. § A közgyűlés megbízza a főszerkesztőt tartalmas szakmai–egyesületi blog írására.

4/2015. (IV. 11.) közgyűlési határozat

 1. § A közgyűlés megerősíti az elnökség 2/2015. (III. 13.) határozatát.
 2. § A közgyűlés egyszerűsíti az elnökség 2/2015. (III. 13.) határozatának 5. §-át az alábbiak szerint:
  „Új tag felvétele 2015. április 11-ét követően történhet meg.”
 3. § A közgyűlés egyetért az Etikai Kódex szövegével.

5/2015. (IV. 11.) közgyűlési határozat

 1. § A közgyűlés megbízza Lédai Orsolya tagot egy online tudástár létrehozásával és gondozásával.
 2. § A funkció megnevezése tudástár-koordinátor.
 3. § A tudástárral kapcsolatos munkákat a főszerkesztő és a művészeti vezető irányításával kell elvégezni.

6/2015. (IV. 11.) közgyűlési határozat

 1. § Az Alapszabály közgyűlés elé tárt változata lép a régi Alapszabály helyébe.

7/2015. (VII. 2.) közgyűlési határozat

 1. § Az elnökség pénzügyi terve, beszámolója és helyzetértékelése az egyesület tagsága szerint megfelelő.
 2. § Az új tagok felvételét és a támogatók szerzését a közgyűlés továbbra is kívánatosnak tartja.
 3. § A közgyűlés az alapszabályban úgy módosítja a 8.3. pontot, hogy az a Ptk. előírása szerint egy közhasznú szervezet javára rendelkezzen. Az alapszabály 8.3. pontja tehát így szól:
  „Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége részére kell átadni.”
 4. § A közgyűlés a könnyebb áttekintés elősegítésére a következővel bővíti az alapszabályt:
  „7.3. Rendelkezés a megszűnés esetén fennmaradó vagyonról
  Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a 8.3. pont szerint kell eljárni.”

8/2015. (VII. 2.) közgyűlési határozat

 1. § A közgyűlés megerősíti az elnökség 8/2015. (V. 12.) határozatát.
 2. § A közgyűlés továbbra is szorgalmazza a megkezdett munkák folytatását.

9/2015. (VII. 2.) közgyűlési határozat

 1. § A közgyűlés a következővel bővíti az Alapszabályt:
  „6. Az egyesület felügyelőbizottsága
  6.1. Az egyesület felügyelőbizottságának létrehozása
  Ha az egyesület rendes tagjainak létszáma eléri a száz főt, felügyelőbizottságot kell választani. (Rendes tagok csak természetes személyek lehetnek, így ezzel kapcsolatos további szabályzás szükségtelen.)
  6.2. Az egyesület felügyelőbizottságának feladatai
  A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.”
 2. § Jelen határozat 1. §-a egy új fejezetet helyez az Alapszabályba, ezért az eddigi Alapszabály 6. pontjától minden pontot értelemszerűen át kell számozni (a 7/2015. közgyűlési határozatban szereplőket is).

10/2015. (VII. 2.) közgyűlési határozat

 1. § Az Alapszabály 2.2.3. pontját az alábbi szöveggel kell kiegészíteni: „A tiszteletbeli tagot a közgyűlés választja.”
 2. § Az Alapszabály 2.3.1.3. pontjának alábbi szövegű része lecserélendő egy mondat eleji „K”-ra: „A szavazati joggal rendelkező tagság kétharmadának szavazata alapján, k”.
 3. § Az Alapszabály 3.5.3., 3.5.4. és 3.5.5. pontja helyébe az alábbiak kerülnek:
  „3.5.3. A 3.5.2. ponttól eltérően név szerinti írásbeli szavazással dönt a 2.3.1.3. pont szerinti kizárással kapcsolatban kétharmados szótöbbséggel.
  3.5.4. A 3.5.2. ponttól eltérően az egyesület céljainak vagy az alapszabályának megváltoztatásához a közgyűlésnek minimum háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
  3.5.5. A 3.5.2. ponttól eltérően az egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról és megszűnésének elhatározásához a teljes szavazati joggal rendelkező tagság egyszerű szótöbbsége (50%-nál nagyobb arány), ezen felül a közgyűlésnek minimum háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.”
 4. § Az Alapszabály 3.5.7. pontjának utolsó mondatát az alábbi félmondattal kell kiegészíteni: „a 3.3. pont szabályai alapján”.
 5. § Az alapszabály 7. pontjának alpontjai elé bekerül egy új alpont, így ezek számozása egyet ugrik.
 6. § Az alapszabály 7.1. pontja az alábbi szöveget kapja:
  7.1. Az egyesület határozathozatali rendje
  7.1.1. A tagok a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat.
  7.1.2. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

  1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
  2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
  3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
  4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki nem tagja az egyesületnek;
  5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
  6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

  7.1.3. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. Határozathozatalhoz minimálisan a törvény által előírt szótöbbség szükséges.
  7.1.4. A 3.5. pont és alpontjai értelmében bizonyos esetekben meghatározott szótöbbséggel kell határozatot hozni.”

 7. § Az alapszabály 7.2. pontja az alábbi címet kapja:
  „A jegyzőkönyvek és a határozatok tára”.
 8. § Az alapszabály 4.9. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:
  „Ha két tag van jelen, egyhangú döntés szükséges.”.

11/2015. (VIII. 27.) közgyűlési határozat

 1. § A tagság (szavazáskori létszám: 22 fő) 9,09%-os tartózkodása és 9,09%-os érvénytelen szavazata mellett 81,82%-os minősített többséggel Hargita Ottót választja meg a tisztségről lemondását benyújtó Haár László helyett alelnöknek. A szavazáson a teljes tagság részt vett.
 2. § Haár László továbbra is aktív tagja kíván maradni az egyesületnek, de elfoglaltságai mellett úgy érzi, nem tudná ellátni az általa helyesnek tartott szinten az elnökségben vállalt szerepét. A tagság megköszöni eddigi munkáját és az alapító alelnök cím használatát továbbra is jogosnak tartja.
 3. § Haár László a továbbiakban is segíti az elnökség munkáját, mint elnökségi tanácsadó.

12/2015. (X. 2.) közgyűlési határozat

 1. § A tagság ellenszavazat nélkül (két tartózkodás mellett) teljes jogú rendes taggá fogadja be Koczka Krisztát, aki megfigyelő tagként hasznos része volt az egyesületnek a határozathozatalt megelőzően is.
 2. § Koczka Kriszta még nem töltötte be a 18. életévét, így az alapszabály szerint nem lehetne tag, de esetében a közgyűlés hatalmával élve kivételt teszünk.
 3. § Az alapszabály vonatkozó részét egyelőre nem módosítjuk.

13/2015. (XI. 16.) közgyűlési határozat

 1. § Az egyesület tagsági kártyája egyben kedvezményeket biztosító kártya és sajtóigazolvány is.
 2. § A kártya legalább magyar–angol–német–francia nyelveken tartalmazza a főbb információkat.

14/2015. (XI. 16.) közgyűlési határozat

 1. § Az egyesület közgyűlése tiszteletbeli taggá választja Derina J. Ahmed, James Juranke, Sara Pratchett, Igor Rabiner és Suriyathepjuti Tinanop fotográfusokat.
 2. § Az egyesület közgyűlése meghívja az egyesület rendes tagjainak sorába Szakály Fruzsina és Skrach László fotográfusokat, akiknek felvételi kérelme e döntés értelmében automatikusan elfogadásra kerül.

1/2016. (I. 18.) közgyűlési határozat

 1. § Az egyesület éves tagdíja tizenkétezer (12000) forint, amelyet negyedéves esedékességgel előre kell fizetni.
 2. § A negyedévek a naptári negyedévhez igazodnak.
 3. § A fizetési haladék az első negyedévben február 15-ig szól, a többi negyedévben az első hónap 15-éig.
 4. § A régi rendszer szerint tagdíjat fizetett tagok nem kapnak kompenzációt.
 5. § Az új belépők fél éves tagdíjat fizetnek, amely a megkezdett és a következő negyedévre szól.
 6. § Minden tag fizethet előre több negyedévet is.
 7. § Az 1–6. § értelmében az alapszabály 2.5. pontjának első francia bekezdése az alábbira változik: „tagdíjat fizetni,”.
 8. § Az 1–6. § értelmében az alapszabály új ponttal egészül ki, az alábbiak szerint:
  
„2.6. Az egyesületi tagdíj
  
2.6.1. Az egyesület éves tagdíja tizenkétezer (12000) forint, amelyet negyedéves esedékességgel előre kell fizetni.

  2.6.2. A negyedévek a naptári negyedévhez igazodnak. 

  2.6.3. A fizetési haladék az első naptári negyedévben február 15-ig szól, a többi negyedévben az első hónap 15-éig. 

  2.6.4. Az új belépők fél éves tagdíjat fizetnek, amely a megkezdett és a következő negyedévre szól és a belépéskor esedékes megfizetni.

  2.6.5. Minden tag fizethet előre több negyedévet is.”

2/2016. (I. 18.) közgyűlési határozat

 1. § Az egyesület tagsági kártyáit az elnökség bocsátja ki.
 2. § Az egyesület tagsága alapesetben az alapkedvezményeket nyújtó (Classic logós) kedvezménykártyaként kibocsátott tagsági- és sajtóigazolványra jogosult – a (minimális gyártási költségeket és logóhasználati-díjat tartalmazó) költségtérítés megfizetése mellett.
 3. § Az elnökség az egyesület érdekében magasabb szintű kedvezményekre jogosító (Silver vagy Gold logós) kártyákat bocsáthat a tagok birtokába, hogy ezzel motiválja, ösztönözze vagy jutalmazza őket. Ezek a kártyák a piaci árukért meg is vásárolhatók.
 4. § Az egyesület támogatói kártyákat is kibocsáthat, amelyek nem tagsági kártyák és nem is sajtóigazolványok, hanem az egyesület szimpatizánsai és támogatói által használható kedvezménykártyák.
 5. § Az 1–4. § értelmében az alapszabály új ponttal egészül ki, az alábbiak szerint:

  „2.7. Az egyesületi tagsági kártya

  2.7.1. Az egyesület tagsági kártyája egyben kedvezményeket biztosító kártya és sajtóigazolvány is.

  2.7.2. A kártya legalább magyar–angol–német–francia nyelveken tartalmazza a főbb információkat.
  
2.7.3. Az egyesület tagsági kártyáit az elnökség bocsátja ki.

  2.7.4. A rendes tag alapesetben az alapkedvezményeket nyújtó (Classic logós) kedvezménykártyaként kibocsátott igazolványra jogosult – a (minimális gyártási költségeket és logóhasználati-díjat tartalmazó) költségtérítés megfizetése mellett.
  2.7.5. Az elnökség (az egyesület érdekében) magasabb szintű kedvezményekre jogosító (Silver vagy Gold logós) kártyákat bocsáthat a tagok birtokába, hogy ezzel motiválja, ösztönözze vagy jutalmazza őket a 2.7.4. ponttal azonos költségtérítés mellett. A magasabb szintű kártyák piaci áron megvásárolhatók, így az egyesületet támogatva.”

3/2016. (I. 18.) közgyűlési határozat

 1. § Az egyesületbe való belépés feltétele, hogy az elnökség tíz fotó alapján befogadja a jelentkezőt az egyesületbe. A belépéshez nem szükséges ajánlás, de nem is tilos.
 2. § Az 1. § értelmében az alapszabály 2.1. pontjának első francia bekezdését az alábbi szövegre cseréljük:

  „tíz saját készítésű fotót az elnökség rendelkezésére bocsát értékelésre;”.
 3. § Az 1. § értelmében az alapszabály 2.1. pontjának francia bekezdések utáni első mondatát az alábbi szövegre cseréljük:

  „A belépési kérelem elfogadásáról – a beküldött/bemutatott fotók figyelembevételével – az elnökség határoz.”.

4/2016. (I. 18.) közgyűlési határozat

 1. § A közgyűlés 100%-os többséggel Kubák Lászlót választja meg a tisztségről lemondását benyújtó Csizmazia Zsolt helyett titkárnak.
 2. § Csizmazia Zsolt továbbra is aktív tagja kíván maradni az egyesületnek, de elfoglaltságai mellett úgy érzi, nem tudná ellátni az általa helyesnek tartott szinten az elnökségben vállalt szerepét. A tagság megköszöni eddigi munkáját és az alapító titkár cím használatát továbbra is jogosnak tartja.
 3. § Csizmazia Zsolt a továbbiakban is segíti az elnökség munkáját, mint elnökségi tanácsadó.
 4. § Az alapszabály 4.10. pontjának új címe: „Az egyesület vezető tisztségviselői”.
 5. § Az alapszabály 4.10. pontja alatti neveket aktualizálni szükséges.

5/2016. (II. 19.) közgyűlési határozat

 1. § A közgyűlés jelentős többséggel Tarr Annamáriát választja meg az egyesületből kilépő Hargita Ottó helyett alelnöknek.
 2. § A közgyűlés jelentős többséggel Gimesi Andrást választja meg az egyesületből kilépő Kubák László helyett titkárnak.
 3. § Az alapszabály 4.10. pontja alatti neveket aktualizálni szükséges.

Elnökségi határozatok

1/2015. (III. 13.) elnökségi határozat

 1. § A bevételek növelése érdekében az egyesület az Alapszabály 2.2.2-es pontja értelmében pártoló tagokat toboroz, valamint egyéb lehetséges támogatókat keres fel és pályázatokon indul.
 2. § A támogatók felkeresésével az elnökség írásos megbízásával bármely tag segítheti az egyesületet.
 3. § Az első egyesületi közgyűlésig össze kell állítani a pénzügyi tervet és tisztázni kell az egyesülettel kapcsolatos minden lehetséges pénzügyi kérdést.
 4. § Az éves tagdíjfizetés esedékessége minden tagnál a belépési dátum hónapja és napja. A befizetés határideje az évforduló utáni 30. nap. Az elnökség az Alapszabály 2.3.3-as pontja alapján haladékot adhat a tagdíj megfizetésére, mérsékelheti vagy elengedheti azt.

2/2015. (III. 13.) elnökségi határozat

 1. § Az elnökség 2015. április 11-éig Etikai Kódexet hoz létre, amelynek (törvényi, erkölcsi és szakmai) rendelkezései minden tagra kötelezők.
 2. § Az Etikai Kódex megsértése etikai vétségnek minősül, így az Alapszabály 2.3.4-es pontjában megfogalmazott kizárási eljárást kötelező lefolytatni.
 3. § Minden új tagnak jelentkező természetes vagy jogi személy belépési nyilatkozatot tölt ki, melyet aláír az őt ajánló három tag.
 4. § A belépési nyilatkozatnak tartalmaznia kell az Alapszabály és az Etikai Kódex elfogadására vonatkozó nyilatkozattételt.
 5. § Új tag felvétele legközelebb a szervezet Fővárosi Törvényszék által nyilvántartásba való vételét követően, az adószám, a statisztikai számjel és bankszámlaszám birtokában, de mindenképpen 2015. április 11-ét követően történhet meg.
 6. § Új tag belépésekor a tagdíj azonnal megfizetendő banki befizetéssel vagy átutalással.

3/2015. (III. 13.) elnökségi határozat

 1. § Az egyesület elnöksége különösen fontosnak tartja kiemelni a közösségi programok építő erejét és hasznosságát a szakmai előrelépés és közösségi élet kiszélesítése kapcsán.
 2. § Az egyesület keretein belül két hivatalosan is az egyesülethez tartozó eseménytípust határozunk meg:
  a) egyesületi közös fotózás,
  b) egyesületi workshop.
 3. § Az egyesületi közös fotózást előre meghirdetett módon, írásban kell közzétenni.
 4. § Ahhoz, hogy elismerten az egyesület sajátja legyen az esemény, minimum öt egyesületi tagnak kell azon részt vennie.
 5. § Egyesületi közös fotózást bármely tag meghirdethet.
 6. § A logikusan jelentkező költségeken túl a tagok térítésmentesen vehetnek részt az egyesületi közös fotózáson. Szervezési díjat a tagokra hárítani tilos.
 7. § Az egyesületi workshop az elnökség által meghirdetett szakmai program, melyen külső érdeklődők is részt vehetnek díjfizetés ellenében.
 8. § Egyesületi tagok kedvezményes díjfizetés mellett vagy díjmentesen vehetnek részt egyesületi workshopon.

4/2015. (III. 13.) elnökségi határozat

 1. § Az elnökség felkéri Surányi Lindát Tarr Annamáriát az alábbi feladatok ellátására:
  a) online és offline felületek kezelése és koordinálása,
  b) az elnökség 3/2015. (III. 13.) határozatában szereplő rendezvények során készített képanyagok szelektálása és publikálása.
 2. § A tisztség megnevezése: főszerkesztő.
 3. § A főszerkesztő működését az elnökség felügyeli.
 4. § A főszerkesztő nem részesül külön díjazásban.
 5. § Az elnökség minden segítséget megad a feladatok végzéséhez.
 6. § Az online felület elsősorban az abfa.hu domén és aldoménjei valamint az egyesület Facebook oldala.

5/2015. (III. 13.) elnökségi határozat

 1. § Az egyesület által rendezett eseményeken készült felvételek nem minden esetben felelnek meg a szakma és a törvényesség elvárásainak, ezért szükséges szabályozni az egyesület nevében megjelenő képanyagok szelekcióját.
 2. § Az elnökség 3/2015. (III. 13.) határozatában szereplő rendezvények esetén a megjelentethető képanyagot öt darabban maximalizáljuk fejenként.
 3. § A képanyag az egyesület szerkesztoseg@abfa.hu e-mail címére küldhető.
 4. § Az anyagok ellenőrzést követően jelenhetnek meg az egyesület honlapján.
 5. § Az ellenőrzést az elnökség 4/2015. (III. 13.) határozatában létrehozott főszerkesztői tisztség viselője vagy az elnökség valamely tagja végzi.

6/2015. (III. 13.) elnökségi határozat

 1. § Az elnökség a szervezet művészeti vezetésére művészeti vezető tisztséget hoz létre.
 2. § Az elnökség felkéri Badacsonyi Ferencet a művészeti vezető tisztség betöltésére.

7/2015. (III. 22.) elnökségi határozat

 1. § Az elnökség az egyesület pályázatfigyelési és -előkészítési feladatainak ellátására megalapítja a Pályázati munkacsoportot, melynek működését egyelőre nem szabályozza.
 2. § Az elnökség felkéri Komáromi Richárdot vezetőként, Eisenberger Ágnest és Horváth Tündét tagként a munkacsoport feladatainak ellátására és a működési elvek kidolgozására.
 3. § A három fős testület megbízatása az elnökség mandátumával egyszerre jár le.
 4. § A munkacsoport az elnökségnek számol be tevékenységéről, munkájáért díjazásban nem részesül.

8/2015. (V. 12.) elnökségi határozat

 1. § Az elnökség Surányi Linda helyett Tarr Annamáriát kéri fel főszerkesztőnek.