Alapszabály – 7. Az egyesület határozathozatali rendje és képviselete

7.1. Az egyesület határozathozatali rendje

7.1.1. A tagok a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat.

7.1.2. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

  1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
  2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
  3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
  4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki nem tagja az egyesületnek;
  5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
  6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

7.1.3. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. Határozathozatalhoz minimálisan a törvény által előírt szótöbbség szükséges.

7.1.4. A 3.5. pont és alpontjai értelmében bizonyos esetekben meghatározott szótöbbséggel kell határozatot hozni.

7.2. A jegyzőkönyvek és a határozatok tára

Az egyesület valamennyi szervének üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet elnökségi ülés esetén az elnökség (jelenlévő) tagjai, taggyűlés esetén a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két tanú írja alá. Az elnökség és a közgyűlés döntéseit határozatba foglalja.
A határozatokat a határozatok tárában kell nyilvántartani vagy az azokat tartalmazó jegyzőkönyveket kell őrizni. A határozatok az „1/2015. (III. 13.) elnökségi határozat” mintára kapják megnevezésüket, sorszám/év (dátum) testület határozat formában.

A jegyzőkönyvnek – ha a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba – tartalmaznia kell az üléseken elfogadott határozatok pontos szövegét.

7.3. Az egyesület képviselete

Az egyesületet az elnök általánosan és önállóan képviseli.

Alapszabály: 1234567891011